Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Panteonu-Mauzoleum ofiar zbrodni komunistycznych zlokalizowanego na kwaterze Ł Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie

2014-12-19 10:30:38


Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8a

Załącznik nr 8b

Załącznik nr 8c

Załącznik nr 8d

Załącznik nr 8e

Zmiana ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu zmianie ulegają następujące zapisy Regulaminu konkursu:
- Rozdział I, punkt 4. – zmieniono terminy przebiegu konkursu;
- Rozdział II, punkt 3 oraz punkt 4. – skorygowano informacje dotyczące obszaru pochówków więziennych, ujednolicono nazewnictwo dla kwatery Ł „a", skorygowano informacje dotyczące ilości i położenia istniejących grobów cywilnych na terenie opracowania konkursowego;
- Rozdział II, punkt 6 – zmieniono Załącznik nr 8d oraz dodano Załącznik nr 8f.
- Rozdział III, punkt 3.6. – Zmieniono termin składania wniosków o dopuszczenie
- Rozdział III, punkt 4.3. – Zmieniono termin zaproszenia Uczestników konkursu do składania prac konkursowych
- Rozdział IV, punkt 2.2. lit. d) – Zrezygnowano z wymogu minimalnej ilości przekroi
- Rozdział IV, punkt 3.1. – Zmieniono termin składania prac konkursowych
- Rozdział IV, punkt 3.2. – Skorygowano sposób opisania opakowania pracy konkursowej
- Rozdział VI, punkt 2. – Skorygowano błędną numerację poszczególnych podpunktów oraz zmieniono w punkcie 2.1. termin publicznego ogłoszenia wyników konkursu
- Rozdział VII, punkt 2.1. lit. a) – zmieniono termin wykonania dokumentacji projektowej i pozostałych opracowań wymienionych w tym punkcie.
Rozdział VII, punkt 2.1. lit. b) – rozdzielono pełnienie nadzorów autorskich od wykonania kompletnych wielobranżowych projektów wykonawczych.
Rozdział VII, punkt 2.1. lit.c) – zmieniono termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej Etapu II inwestycji;
- Rozdział VIII, punkt 1 – skorygowano Załącznik nr 7 (Istotne postanowienia umowy) w następujących punktach:
   - Punkt 1.1. lit. a) - zmieniono termin wykonania dokumentacji projektowej i pozostałych opracowań wymienionych w tym punkcie.
   - Punkt 1.1. lit. b) - rozdzielono pełnienie nadzorów autorskich od wykonania kompletnych wielobranżowych projektów wykonawczych.
   - Punkt 1.1. lit.c) - zmieniono termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej Etapu II inwestycji.
- Rozdział VIII, punkt 1 - zmieniono Załącznik nr 8d oraz dodano Załącznik nr 8f
   - Punkt 2.3. lit.a) - zmieniono termin wykonania dokumentacji projektowej i pozostałych opracowań wymienionych w tym punkcie1.1. a.
   - Punkt 2.3. lit.c) - zmieniono termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej Etapu II inwestycji.

Zmieniona wersja Regulaminu konkursu

Zmieniona wersja Załącznika nr 7

Zmieniona wersja Załącznika nr 8d

Załącznik nr 8f

Korekta załącznika nr 7

Odpowiedzi na pytania II tura

UWAGA
ZMIANA NIEKTÓRYCH TERMINÓW PRZEBIEGU KONKURSU

Ze względu na bardzo dużą ilość wniosków o dopuszczenie zmianie ulega termin powiadomienia Uczestników konkursu o wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków dopuszczenie.
Nowy termin powiadomienia Uczestników konkursu o wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków dopuszczenie ustala się do dnia 26.01.2015r.
Pozostałe terminy, wynikające z zapisów Regulaminu konkursu, Rozdział I punkt 4 nie ulegają zmianie.

Informacja o kwalifikacji do konkursu

Archiwalna mapa do celów projektowych - załącznik do regulaminu nr 8b

Ogłoszenie wyników konkursu

Organizator konkursu informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją, gdzie w stosunku do I Nagrody pojawiły się roszczenie w zakresie praw autorskich zgłoszone przez firmę BIG (Bjarke Ingels Group ) kierownik zamawiającego na wniosek Przewodniczącego Sądu konkursowego postanowił o unieważnieniu I Nagrody i wykluczeniu Uczestnika konkursu ze względu na naruszenie Regulaminu konkursu.
Na wniosek kierownika zamawiającego Sąd konkursowy zbierze się ponownie dnia 23 marca 2015r. i zdecyduje o dalszych czynnościach związanych z konkursem i zaistniałą sytuacją. Ostateczny werdykt zostanie ogłoszony w tym samym dniu (t.j. 23.03.2015r.) o godzinie 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2 w Warszawie.

Wyniki rozstrzygniecia konkursu